Optilogg har utvärderats i flera kliniska forskningsstudier, där man sett att de som använder Optilogg tillbringar 40% mindre tid inlagda på sjukhus. Man har även visat att risken att dö eller läggas in halveras, samt att användarna lever ett tryggare liv.

Nedan kan du läsa mer om forskningen:

Optilogg har utvärderats i flera kliniska forskningsstudier, där man sett att de som använder Optilogg tillbringar 40% mindre tid inlagda på sjukhus. Man har även visat att risken att dö eller läggas in halveras, samt att användarna lever ett tryggare liv.

Nedan kan du läsa mer om forskningen:

Metoder

Det finns ett flertal kliniska studier publicerade, där effekten av Optilogg undersökts. Fyra av dessa är så kallade kvantitativa studier, där man analyserat utfall som slutenvårdsbehov, egenvård och livskvalitet. Två av dem är istället kvalitativa, där man istället undersökt människors upplevelser av att ha använt Optilogg.

Studierna har genomförts i samarbete med Karolinska institutet, Danderyds sjukhus, Region Skåne och Linköpings Universitet. Totalt har över 450 människor med hjärtsvikt deltagit i studierna.

Det är mycket vanligt att kliniska studier där man studerar personer med hjärtsvikt utförs på alltför unga personer och alltför ofta män. En styrka med studierna på Optilogg är att medelåldern på studiedeltagarna var 77 år och hela 40% var kvinnor.

Resultat

De viktigaste resultaten kan sammanfattas som att risken att avlida eller läggas in på sjukhus till följd av sin hjärtsvikt minskade med 50% (alltså halverades). Totalt tillbringade de som använde Optilogg 40% färre dagar inneliggande på sjukhus jämfört med dem som inte hade fått Optilogg. Det betyder att om en person läggs in på sjukhus för sin hjärtsvikt och blir inneliggande 10 dagar, så hade man fått åka hem till nära och kära redan efter sex dagar om man haft Optilogg.

Andra resultat är att de som använde Optilogg kände sig tryggare i vardagen och fick ökad tillit till sin förmåga att klara sig, trots sin sjukdom. De med Optilogg uppvisade också en avsevärt högre livskvalitet.

Diskussion och slutsats

Flera av de beskrivna studierna är så kallade ”randomiserade studier”. Det är den allra bästa studiedesignen för att se om det finns effekt av en viss behandling, och innebär att varken forskarna eller deltagarna får välja om de ska ha Optilogg eller inte, utan man valdes ut med lottens hjälp. Denna slumpmässiga indelning gör att resultatet man finner i slutändan blir mer tillförlitligt.

Den andra styrkan är att de olika studierna, trots att de utförts i olika miljöer (landsbygd kontra tätort, specialistvård kontra primärvård osv) alla visar samma resultat. Det är denna samlade forskning som lett till att flera regioner och sjukhus infört Optilogg som en del av deras sätt att behandla människor med hjärtsvikt.

Optilogg är ett kliniskt bevisat, hälsoekonomiskt gynnsamt, sätt att effektivt göra människor med hjärtsvikt friskare.